Odwiedź i polub Kulturalny Grodków na Facebooku!

 

kgsmall


 Odwiedź i polub Bibliotekę Facebooku!

 

1439384825 social facebook box blue


 

 3.10 IBUK libraMaly 

Dostep do czytelni e-booków ze wszystkich komputerów w naszej bibliotece lub od Ciebie z domu - o szczególy pytaj w czytelni!

BIP

bip logo pomn1 grad

Grodkowska Gra Miejska 2018

2018 Custom

REGULAMIN GRODKOWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ

9 czerwca 2018 r.

 

 

REGULAMIN GRODKOWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ

9 czerwca 2018 r.

§ 1

ORGANIZATORZY GRY

1.Organizatorami IVGry Miejskiej „zwanej w dalszej części Regulaminu „Grą”, realizowanej na terenie miasta Grodkowa są:

a)Urząd Miejski w Grodkowie

b)14 Drużyna Harcerska Zadyma przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie

c)Miejska i Gminna Bibliotek Publiczna w Grodkowie

2   Honorowy Patronat nad Grą objął Burmistrz Grodkowa.

§ 2

UCZESTNICY GRY/GRACZE/ZESPOŁY

1.Uczestnikami Gry mogą być osoby urodzone w 2005 r. i starsze (urodzone przed 2005 rokiem). Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze (formularz w załączniku nr 1).

2.Organizatorzy dopuszczająw zespole dzieci w wieku od ośmiu lat pod warunkiem, że członkiem tego zespołu jest osoba pełnoletnia.

3.Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.

4.Organizatorzy nie zapewniają Graczom opieki medycznej.

5.Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

6.Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

7.Graczy obowiązuje strój sportowy.

Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:

a)potwierdzeniem, że każdy z Uczestników Gry zapoznał się z niniejszym Regulaminemwyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

b)wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawąochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883ze zm.)

c)wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika.

9.Przez przystąpienie do uczestnictwa w Grze, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych w jej trakcie. Uczestnik, wyrażając swoją zgodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego wizerunek może zostać rozpowszechniony przez Organizatorów m. in. do celów promocyjnychmarketingowych, w szczególności w następujący sposób:

a)w materiałach reklamowych Organizatorów,

b)na portalach internetowych Organizatorów,

łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników, a rozpowszechnione zdjęcia i filmy mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach i filmach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

ZASADY GRY

 1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 9 czerwca 2018 r. w Grodkowie w godz. 9:30-14:00.
 2. Czas całej imprezy przewiduje się od godz. 9.00 do 15.00.
 3. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzą 4 osoby. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 4. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania poruszają się pieszo.
 5. Członkowie Zespołu poruszają się i wykonują zadania razem - grupowo. Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Gry. W każdym punkcie Gry przed rozpoczęciem zadania oraz na wezwanie przedstawicieli Organizatorów członkowie Zespołu muszą okazać swoją Kartę Gry.
 6. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 12 Zespołów.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Zgłoszenia Zespołów do Gry przyjmowane są do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 24:00 w wersji elektronicznej pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. dopiskiem w tytule: GRA MIEJSKA. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę zespołu, skład ( imię i nazwisko uczestników oraz rok urodzenia).
 9. Formularz rejestracyjny oraz zgody rodziców stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu należy złożyćsiedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie do dnia 6 kwietnia 2018 r. W uzasadnionych przypadkach załączniki można dostarczyć przed rozpoczęciem gry po uzgodnieniu z organizatorami.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń ze względu na ich dużą liczbę.
 11. Gra rozpocznie się po wydaniu Kart Gry wszystkim zarejestrowanym Zespołom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatorów startu Gry, czyli w sobotęczerwca  ok.  godz. 9:30. 
 12. Rejestracja zespołów od godz. 9:00 do 9:30.
 13. Obowiązkiem Zespołu jest dotarcie do wszystkich przydzielonych punktów Gryokreślonym czasie na podstawie otrzymanej mapy i Karty Gry.
 14. Po przybyciu na dany punkt kontrolny i okazaniu organizatorom Karty Gry, Zespół otrzyma zadanie do wykonania.
 15. Zespół będzie mógł poznać organizatora punktu po koszulce z logo Gry, bądź innym stroju wyróżniającym go z otoczenia.
 16. Po wykonaniu zadania organizator punktu potwierdza na Karcie Gry wykonanie zadania przez Zespół.

§ 4

      WARUNKI UKOŃCZENIA GRY

1.Gra kończy się o godz. 14:00

2.Do godz. 14:15 każdy Zespół zobowiązany jest stawić się na mecietj. na Rynku i oddać swoją Kartę. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji Gry.

3.Ostatni wspólnym zadaniem dla wszystkich jest taniec integracyjny. Za udział w ostatnim zadaniu punkty dopisuje organizator

4.W przypadku naruszenia przez Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, organizatorzy mają prawo wykluczenia Zespołu z Gry. Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 5

NAGRODY

1.Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi nie później niż o godz. 15:00

2.Organizatorzy przewidują dla Uczestników upominki.

3.Warunkiem odbioru nagród jest:

a)okazanie do wglądu dowodu tożsamości

b)pisemne potwierdzenie odbioru nagrody.

4.Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

5.W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 1 albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust.prawo do nagrody wygasa.

6.Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych internetowej:

https://www.facebook.com/GrodkowskaGraMiejska/
www.grodkow.pl
https://www.facebook.com/14-DH-Zadyma-w-Grodkowie-317805501674714/
http://www.bibliotekagrodkow.pl

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z § 6 ust. 1.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z GrąMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Gry Miejskiej

 

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ W GRODKOWSKIEJ GRZE MIEJSKIEJ

..........................................................................

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)

..........................................................................

(adres zamieszkania)

..........................................................................

(telefon kontaktowy)

 

Ja, niżej podpisany(-a) ........................................................................................................................... oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż:

 1. 1)moje dziecko ur. ................................... w ........................................................................... pozostaje pod władzą rodzicielską następujących osób:

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................., z których każda może działać jako samodzielny przedstawiciel ustawowy Dziecka,

ewentualnie

moje dziecko ur. .................................. w ........................................................................... pozostaje pod moją wyłączną władzą rodzicielską,

ewentualnie

jestem opiekunem prawnym dziecka ur. ................................... w ...........................................................................,

 1. 2)zapoznałem (-łam) się z Regulaminem „Grodkowskiej Gry Miejskiej„
  akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w ww. Grze,
 2. 3)moje Dziecko nie jest ubezwłasnowolnione całkowicie,
 3. 4)brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze,
 4. 5)wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Organizatora ww. Gry, wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego Dziecka, na zasadach, o których mowa w Regulaminie.

Miejscowość:  ................................................., dnia ....................................................r.

.........................................................................

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Gry Miejskiej

.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

GRODKOWSKA  GRA MIEJSKA

 

Data rejestracji (wypełnia Organizator): ..............................................

Godzina rejestracji (wypełnia Organizator): ........................................

 

..........................................................................

(imię i nazwisko Uczestnika)

 

..........................................................................

(rok urodzenia)

 

..........................................................................

(telefon kontaktowy)

 

..........................................................................

(adres e-mail)

 

.......................................................................................................................................................................................

(nazwa Zespołu- wpisać w przypadku zgłoszenia członka Zespołu;

nazwa Zespołu nie może zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe)

Ja, niżej podpisany (-a) oświadczam, że:

1)zapoznałem (-łam) się z regulaminem gry miejskiej „i wyrażam zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

2)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883),

3)wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Gry oraz m. in. do celów promocyjnych
i marketingowych, w szczególności w następujący sposób:

a)w materiałach reklamowych Organizatorów,

b)na portalach internetowych Organizatorów,

łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników, a rozpowszechnione zdjęcia i filmy mogą zostać opatrzone komentarzem,

 1. 4)z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach i filmach nie będę domagał się wynagrodzenia.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. 1)administratorem moich danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  wRynek 1,
 2. 2)mam prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

.....................................................................

(data i podpis)