Odwiedź i polub Kulturalny Grodków na Facebooku!

 

kgsmall


 Odwiedź i polub Bibliotekę Facebooku!

 

1439384825 social facebook box blue


 

 3.10 IBUK libraMaly 

Dostep do czytelni e-booków ze wszystkich komputerów w naszej bibliotece lub od Ciebie z domu - o szczególy pytaj w czytelni!

BIP

bip logo pomn1 grad

REGULAMIN GRODKOWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ 2019

znaczek Custom

 

1 czerwca 2019 r.


§ 1


ORGANIZATORZY GRY
1.Organizatorami V Gry Miejskiej „zwanej w dalszej części Regulaminu „Grą”, realizowanej na terenie miasta Grodkowa są:
a) Urząd Miejski w Grodkowie;
b) 14 Drużyna Harcerska Zadyma przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie;
c) Miejska i Gminna Bibliotek Publiczna w Grodkowie;
2. Honorowy Patronat nad Grą objął Burmistrz Grodkowa.

 

§ 2

 


UCZESTNICY GRY/GRACZE/ ZESPOŁY
1.Uczestnikami Gry mogą być osoby urodzone w 2006 r. i starsze (urodzone przed 2006 rokiem). Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze (formularz w załączniku nr 1).
2.Organizatorzy dopuszczają w zespole dzieci w wieku od ośmiu lat pod warunkiem, że członkiem tego zespołu jest osoba pełnoletnia.
3.Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
4.Organizatorzy nie zapewniają Graczom opieki medycznej.
5.Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
6.Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
7.Graczy obowiązuje strój sportowy.
8.Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
a)potwierdzeniem, że każdy z Uczestników Gry zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
9. Przez przystąpienie do uczestnictwa w Grze, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych w jej trakcie. Uczestnik, wyrażając swoją zgodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego wizerunek może zostać rozpowszechniony przez Organizatorów m. in. do celów promocyjnych marketingowych, w szczególności w następujący sposób:
a)w materiałach reklamowych Organizatorów,
b)na portalach internetowych Organizatorów, łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników, a rozpowszechnione zdjęcia i filmy mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na www. zdjęciach i filmach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 3


ZASADY GRY
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 1 czerwca 2019 r. w Grodkowie w godz. 9:30-14:00.
2. Czas całej imprezy przewiduje się od godz. 9.00 do 15.00.
3. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzą 4 osoby. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
4. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania poruszają się pieszo.
5. Członkowie Zespołu poruszają się i wykonują zadania razem - grupowo. Na starcie Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Gry. W każdym punkcie Gry przed rozpoczęciem zadania oraz na wezwanie przedstawicieli Organizatorów członkowie Zespołu muszą okazać swoją Kartę Gry.
6. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 10 Zespołów.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Zgłoszenia Zespołów do Gry przyjmowane są do 17 maja 2019 r. do godz. 24:00 w wersji elektronicznej pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z dopiskiem w tytule: GRA MIEJSKA. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę zespołu, skład ( imię i nazwisko uczestników oraz rok urodzenia).
9. Formularz rejestracyjny oraz zgody rodziców stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodkowie ul. Warszawska 29, pokój: 38A - D. Zawadzka do 7 dni po dacie zgłoszenia mailowego. W uzasadnionych przypadkach załączniki można dostarczyć przed rozpoczęciem gry po uzgodnieniu z organizatorami.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń ze względu na ich dużą liczbę.
11. Gra rozpocznie się po wydaniu Kart Gry wszystkim zarejestrowanym Zespołom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatorów startu Gry, czyli w sobotę 1 czerwca ok. godz. 9:30.
12. Rejestracja zespołów od godz. 9:00 do 9:30.
13. Obowiązkiem Zespołu jest dotarcie do wszystkich przydzielonych punktów Gry określonym czasie na podstawie otrzymanej mapy i Karty Gry.
14. Po przybyciu na dany punkt kontrolny i okazaniu organizatorom Karty Gry, Zespół otrzyma zadanie do wykonania.
15. Zespół będzie mógł poznać organizatora punktu po koszulce z logo Gry, bądź innym stroju wyróżniającym go z otoczenia.
16. Po wykonaniu zadania organizator punktu potwierdza na Karcie Gry wykonanie zadania przez Zespół.
17. W przypadku naruszenia przez Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, organizatorzy mają prawo usunąć drużynę z Gry. Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

 

§ 4


NAGRODY
1.Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi nie później niż o godz. 15:00
2.Organizatorzy przewidują dla Uczestników upominki.
3.Warunkiem odbioru nagród jest:
a)okazanie do wglądu dowodu tożsamości
b)pisemne potwierdzenie odbioru nagrody.
4.Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.
5.W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 1 albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust. prawo do nagrody wygasa.
6.Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych internetowej:
https://www.facebook.com/GrodkowskaGraMiejska/ www.grodkow.pl https://www.facebook.com/14-DH-Zadyma-w-Grodkowie-317805501674714/ http://www.bibliotekagrodkow.pl
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie.
Załącznik nr 1
do Regulaminu Gry Miejskiej
ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
NA UDZIAŁ W GRODKOWSKIEJ GRZE MIEJSKIEJ
..........................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
..........................................................................
(adres zamieszkania)
..........................................................................
(telefon kontaktowy)
Ja, niżej podpisany(-a) ........................................................................ oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż:
1) moje dziecko ur. ................................... w ........................................................................... pozostaje pod władzą rodzicielską następujących osób:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
z których każda może działać jako samodzielny przedstawiciel ustawowy dziecka,
ewentualnie
moje dziecko ur. .................................. w ........................................................................... pozostaje pod moją wyłączną władzą rodzicielską,
ewentualnie
jestem opiekunem prawnym dziecka ur. ................................... w ...........................................................................,
2) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem „Grodkowskiej Gry Miejskiej”, akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w ww. Grze,
3) moje Dziecko nie jest ubezwłasnowolnione całkowicie,
4) brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze,
5) wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych wykonanych w trakcie Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Grodkowie,
6) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Treść akceptowalnej zgody wskazano poniżej:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska uczestnika Gry, numeru telefonu oraz adresu e-mail uczestnika bądź jego opiekuna prawnego, wizerunku (zdjęcia) uczestnika Gry dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków,
b) poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, z dopiskiem „RODO”
b) poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie jest Radca Prawny Agata Wagner.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych związanych z uczestnictwem w Grze.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Grze. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania Gry oraz okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
5. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Prawo wycofania zgody:
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzanie na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.
................................................., dnia ....................................................r.
(miejscowość)
.........................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Załącznik nr 2
do Regulaminu Gry Miejskiej
FORMULARZ REJESTRACYJNY
GRODKOWSKA GRA MIEJSKA
Data rejestracji (wypełnia Organizator): ..............................................
Godzina rejestracji (wypełnia Organizator): ........................................
..........................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)
..........................................................................
(rok urodzenia)
..........................................................................
(telefon kontaktowy)
..........................................................................
(adres e-mail)
............................................................................................................................................................
(nazwa Zespołu- wpisać w przypadku zgłoszenia członka Zespołu;
nazwa Zespołu nie może zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe)
Ja, niżej podpisany (-a) oświadczam, że:
1) zapoznałem (-łam) się z Regulaminem „Grodkowskiej Gry Miejskiej”, akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na wzięcie udziału w ww. Grze,
2) wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych wykonanych w trakcie Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Miejską i Gminną Bibliotekę w Grodkowie,
3) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie. Treść akceptowalnej zgody wskazano poniżej:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska uczestnika Gry, numeru telefonu oraz adresu e-mail uczestnika, wizerunku (zdjęcia) uczestnika Gry dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Administrator informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:
c) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków,
d) poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
c) listownie na adres: ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, z dopiskiem „RODO”
d) poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie jest Radca Prawny Agata Wagner.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb informacyjnych oraz promocyjnych związanych z uczestnictwem w Grze.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Grze. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia:
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania Gry oraz okres archiwizacji określony w przepisach prawa.
5. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
i) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
j) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
k) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
l) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
m) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
n) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
o) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
p) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Prawo wycofania zgody:
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzanie na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.
................................................., dnia ....................................................r.
(miejscowość)
.........................................................................
(czytelny podpis)

 

 

Regulamin wraz z formularzami w wersji do wydruku (pdf) można pobrać TUTAJ