3.10 IBUK libraMaly 

Dostep do czytelni e-booków ze wszystkich komputerów w naszej bibliotece lub od Ciebie z domu - o szczególy pytaj w czytelni!

BIP

bip logo pomn1 grad

Artykuły

Nabór na stanowisko głównego księgowego

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie

 

  

 

1. Nazwa i adres jednostki - pracodawcy:

 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, Rynek 1, 49-200 Grodków

 

2. Wymiar czasu pracy: - niepełny: 1/2 etatu

 

3. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 luty 2017 r.

 

4. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 

a) posiadać obywatelstwo polskie,

 

b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko    obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe,

 

d) posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na  stanowisku, tzn. spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

 

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać

 

co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 

 

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

- posiadać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

 

   

 

5. Wymagania dodatkowe:

 

 

a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego,

 

 

b) znajomość zagadnień Ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów  wykonawczych  w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek budżetowych, znajomość zagadnień dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,  ustawy o zamówieniach publicznych,

 

 

c) umiejętność obsługi programów z zakresu księgowości.

 

 

 

6. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

a) analiza realizacji budżetu,

 

b) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości MiGBP w Grodkowie,

 

c) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 

d) prowadzenie gospodarki finansowej MiGBP zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 

e) analiza wykorzystania środków przewidzianych z budżetu gminy i innych będących w dyspozycji,

 

f) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Miejskim  itp., zamówienia publiczne,

 

h) całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, itp.

 

 

 

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

 

a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy: 1/2 etatu,

 

b) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,

 

c) fizyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i  oświetlony, obsługa komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 

d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej.

 

 

 

8. Wymagane dokumenty:

 

 

a) życiorys  (CV) z przebiegiem nauki i pracy,

 

b) list motywacyjny –własnoręcznie podpisany,

 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport),

 

d) kserokopie świadectw pracy (zaświadczenia o zatrudnieniu),

 

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

 

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie pod adresem:

 

bibliotekagrodkow.pl/images/pdf/kwestion.pdf i w biurze Biblioteki pod adresem Grodków, Ratusz 1 (parter).

 

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, 49-200 Grodków, Rynek 1,  woj. opolskie, w terminie do 20 grudnia do godz. 12.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biblioteki lub data złożenia w Bibliotece). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego. Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie BIP Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie oraz tablicy informacyjnej  Biblioteki – Rynek 1 - Ratusz - Parter.

 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r. poz.1210 ze zm.)

 

 

 

 

 

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2016 r.